Hjem Personvernerklæring

Personvernerklæring

Norges Toppidrettsgymnas

Behandlingsansvarlig (skoleeier): Øyvind Langørgen, 970 57 401, oyvind.langorgen@ntg.no

Personvernombud: Olav Åse, 970 57 402, olav.ase@ntg.no

Skoleeier er behandlingsansvarlig - skolene skal følge opp skoleeiers retningslinjer. 

Personopplysninger som behandles

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder, personnummer etc.

Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

(Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), § 2. Definisjoner)

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

Personopplysninger elever

Elektronisk:

Navn, e-post, personnummer, adresse, telefonnummer, karakterer, vitnemål, betalingsoversikt, bilde, skole, klasse/gruppe, brukernavn, attester og foresatte m/navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-post.

Manuelt:

Innsendte attester, legeerklæring

Personopplysninger ansatte

Elektronisk:

Navn, adresse, personnummer, ansettelsesforhold, lønn, brukernavn

Manuelt:

Innsendte attester, legeerklæring

Behandlinger:

 • Søknader for inntak av nye elever, elevopplysninger, vitnemål, karakterer, fravær, betalingsoversikt
 • Ansettelsesforhold

Formål med behandlingene:

 • Friskoleloven, opplæringsloven - Velge ut søkere

Hjemmelsgrunnlag for behandlingene: 

 • Friskoleloven, opplæringsloven, arkivloven
 • Folketrygdloven, kap. 25
 • Samtykke: elevene har søkt på Norges Toppidrettsgymnas og takket ja til plass

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Bruk av personopplysninger i den videregående skolen er hjemlet i Opplæringslovas §§ 1-3, 5-1, og i forskrift til Opplæringslova Kap. 3, spesielt i § 3-11.

NTG behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Innhenting av personopplysninger 

Personopplysninger om elever hentes og lagres fra elektronisk søknadsskjema som søkere selv fyller ut. Opplysninger hentes også fra attester og vitnemål elevene sender inn.

Ansatte oppgir selv personopplysninger ved ansettelse.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

 • Rapportering skjer til utdanningsdirektoratet via VIS
 • Elevinformasjon i forbindelse med reisekort sendes ruter (Safir data) og manuelt til noen kommuner
 • Elevinformasjon sendes NAV i forbindelse med forsikringssaker ved skade
 • Ansettelsesforhold rapporteres til altinn/NAV.  

Sletting av personopplysninger

 • Vitnemål/fagdokumentasjon lagres i henhold til friskoleloven, opplæringsloven og arkivloven. 
 • Personopplysninger som ikke skal beholdes etter arkivloven, slettes ca. 3 måneder etter at eleven har avsluttet opplæring eller den ansatte har sluttet.
 • Dokumenter med personopplysninger makuleres når det ikke lengre er behov for å oppbevare dem. 
 • Behov for sletting av personopplysninger skal meldes skriftlig til skolens ledelse.

Rettigheter for den registrerte 

 • Elever har, ved forespørsel, fullt innsyn i egne opplysninger
 • Elever kan selv gå inn å se hvilke opplysninger som ligger inne på dem via Skolearena og eFeide   (https://innsyn.feide.nohttps://mega.efeide.no). 
 • Elevene får med seg karakterutskrifter og vitnemål når de avslutter NTG eller bytter skole.      

Informasjonssikkerhet

Personopplysninger lagres hos NTG i skoleadministrativt system (SATS) og regnskapsløsning (Visma). Servere her står i et eget datasenter med høy grad av sikkerhet og backup-løsninger. Kun personell som skal jobbe med skoleadministrativt system og regnskap har tilgang til datasenteret. Her er det ekstra sikkerhet med 2-faktor autentisering. Lærere og elever jobber med SkoleaArena som henter opplysninger fra skoleadministrativt system. SkoleArena for lærere er også sikret med 2-faktor autentisering.

Ansatte og elever lagrer filer i Office 365. Her har Microsoft sikre løsninger for tilgang og backup.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til skolens ledelse. 

E-post: ntg@ntg.no

Adresse: Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas, Postboks 134, 1319 Bekkestua 

Telefon: 67 10 15 60