Hjem NTG Lillehammer Freeski Inntaksreglement Lillehammer Freeski
Foto:

Inntaksreglement Lillehammer Freeski

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Freeski på NTG Lillehammer

For skoleåret 2020 – 2021 er freeski tildelt 8 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til freeski konkurrerer om.

Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes. 

Ved NTG freeski Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Idrett kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer freeski skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2020 vil freeski derfor ta inn (om egnede søkere) minimum 1 jente og 3 gutter. 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til freeski gjelder i tillegg følgende kriterier: 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i freeski

1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/regionsamlinger og/eller i konkurranser. Om ikke annet vurderingsgrunnlag foreligger kan filmklipp også vurderes.

3. NTG Lillehammer freeski gjennomfører en inntakssamling i mars 2019. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 

4. Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader og lignende kan tidligere observasjoner i følge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.

5. NTG freeski Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere. 

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Det understrekes likevel at prestasjonsnivået i hovedsak vil bli vurdert ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, og landslags-/kretssamlinger.

Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Per-Kristian "PK" Hunder

E-post: perhun@ntg.no

Telefon: 917 62 671